Advokátní kancelář JUDr. Irena Janáková

Rekvalifikační kurzy,školení,odborné kurzy,vzdělávání,rekvalifikace,vzdělávací programy,pečovatelka a osobní asistent |

Rychlý kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
kontakt
zavrít
Váš email: Odeslat Vaši zprávu? (Kontrola spamu)
ano ne
Předmět:
Zpráva:
 
 

Naše kurzy

Specializujeme se na odborné rekvalifikační kurzy, školení a vzdělávání pro dospělé. Uvedené programy nabízíme zájemcům, kteří:

 • obtížně hledají pracovní uplatnění
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • zájemcům o změnu profese či uplatnění
 • chtějí zvýšit svoji kvalifikaci absolvováním rekvalifikace nebo jiného kurzu
 • rozšířit své dosavadní vzdělání
 • budou pracovat samostatně na živnostenský list


PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNÍ ASISTENCI

V ROZSAHU 220 hodiN


Akreditovaný kurz  MPSV č. 2011/0806 - PK

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky pro výkon funkce osobního asistenta handicapovaných osob a dětí v sociálních a terénních službách. S takto získaným vzděláním mohou absolventi kurzu pracovat např. v domovech pro seniory, ústavech sociální péče, ve službách vyžadujících zvláštní pomoc, v soukromých agenturách. Dále pak v organizacích, které poskytují péči nesoběstačným, nemocným, starým i handicapovaným lidem dle zákona 108/ 2006 Sb. o sociálních službách § 34.


Nejbližší termín konání kurzu:   06.10.2014 - 10.12.2014

Cena: 11 560,-

Předností tohoto kurzu je odborně řízená praxe účastníků pod dohledem zdravotníků a vedoucí praxe.
PRACOVNÍK v SOCIÁLNÍCH SLUŽbách

v rozsahu 160 hodin


Akreditovaný kurz  MPSV č. 2013/0671 - PK

Možnosti uplatnění absolventů:

 • v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb
 • v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při zajišťování sociální pomoci
 • při práci s jedinci s postižením v rodinách, chráněných pracovištích a bydlení
 • v soukromých agenturách např. domácí péče
 • jako samostatný pracovník ( práce na živnostenský list )


Nejbližší termín konání kurzu:  06.10. - 27.11.2014

Cena:   8958,- kč

Předností tohoto kurzu je odborně řízená praxe účastníků pod dohledem zkušeného zdravotního personálu.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (SOFT SKILLS)

v rozsahu 20 hodin

NOVINKA!!!
To, co umírající nutně potřebují, je lidská blízkost a citová účast. Znamená to, že nejhorší není umírat, ale být osamocen.

Akreditovaný kurz MPSV č. 2011/ 0612 - PC/ SP/ PP

Absolventi získají vědomosti z těchto oblastí:

 • verbální a neverbální komunikace, řeč těla, využití osobnostních zón
 • efektivní komunikace při zvládání krizových situací a konfliktů
 • použití modelových situací v praxi, asertivní chování + příklady
 • druhy a zásady komunikace s lidmi s různými postiženími
 • základy komunikační sebeobrany, typologie osobnosti
 • zvládání složitých situací při jednání s problémovým klientem
 • doprovázení umírajícího a jeho rodiny
 • truchlení, pomoc pozůstalým

 

Komunikační dovednosti jsou nutné jako předpoklad pro uplatnění  v osobním i profesním životě.


Nejbližší termín konání kurzu:

Místo konání kurzu:  Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek


Cena:   1870,- kč (pro skupiny množstevní sleva)kurzy_pecovatelka_chuva_au_pair.jpg


NOVÁ PROFESE: 


PEČOVATEL/KA (O DĚTI VE VĚKU OD 0 DO 15 LET) 

v rozsahu 180 hodin


Rekvalifikační kurz  MŠMT  č. 15671/12-24/518

Profil absolventa:

Absolvent/ka na základě osvojených znalostí dokáže aplikovat ve své činnosti a jednotlivých situacích poznatky z:

 • vývojové psychologie a psychopatologie
 • obecné pedagogiky, speciální pedagogiky a pedagogiky volného času
 • sociologie a multikulturního prostředí
 • teorie první pomoci včetně účinné první pomoci a bezpečnosti práce
 • hygieny, výživy, epidemiologie a protidrogové prevence, metodiky sebeobsluhy
 • právního povědomí o základních právních normách


Nejbližší termín konání kurzu: 22.09.2014 - 27.11.2014
PROBLEMATIKA PÉČE O JEDINCE S PORUCHAMI LMD, ADHD

Akreditovaný kurz MPSV č.2012/0847 PC/SP/PP

Kurz s praktickými ukázkami nápravy poruch učení a chování.

Délka kurzu: 8 hodin


Nejbližší termín konání kurzu:HOSPODYNĚ

V ROZSAHU 150 HODINAkreditovaný kurz MŠMT č. j. 15 572/12-24/517

Cílem ojedinělého rekvalifikačního kurzu je připravit absolventy na vedení a zajištění chodu domácnosti.

Mohou se uplatnit:

 • v rodinách pracovně a společensky vytížených
 • v domácnostech podnikatelů a manažerů
 • v multikulturních rodinách
 • v rodinách s více dětmi, seniory nebo handicapovanými členy rodiny
 • jako zaměstnanci v agenturách zabývajících se domácí péči a hlídáním dětí
 • centrech pro rodinu na základě požadavků klientů a doporučení
 • v sociálních službách jako domovníci, koordinátoři provozu aj.
 • v nově vzniklých rodinách s minimem vlastních zkušeností

V našem velmi dynamicky se rozvíjejícím regionu se jeví tato činnost jako velice potřebná a prospěšná pro klidnější a spokojenější život, zvláště v rodinách s nadměrným pracovním vytížením. Zabezpečení bezproblémového chodu domácnosti vyžaduje hodně času, který může být efektivněji využíván k prospěchu firem i společnosti. Snahou vyučujících je slučovat přednosti profesionálního přístupu a neformálního lidského vztahu. 

Tento kurz byl od 2009 realizován prostřednictvím projektu ESFS ve spolupráci s úřady práce jako rekvalifikační kurz.

Dle průzkumu situace na trhu práce pro rok 2011 společnosti Manpower byla profese hospodyně vyhodnocena jako jedna z nejvíce nedostatkových v oboru služeb s tendencí dynamického rozvoje. ( Uveřejněno v deníku Právo- červen 2011)


Nejbližší termín konání kurzu:  říjen 2014
VÝBĚR ERGOTERAPEUTICKÝCH METOD


- akreditovaný kurz MPSV č. 2011/ 0852- PC/SP/PP

 • Ergoterapie je léčba prací, smyslplnou činností. Rozvíjí různé pracovní schopnosti jedince s postižením tak, aby jej bylo možné začlenit do plnohodnotného života.
 • Ergoterapie kondiční (usiluje především o psychickou rovnováhu nemocného, odpoutání pozornosti od nemoci, postižení)
 • Ergoterapií cílenou na postiženou oblast (pomocí přesných, cílených pohybů se zlepšuje stav klientů)
 • Ergoterapií zaměřenou na pracovní činnost (pracovní začlenění klientů)
 • Ergoterapií zaměřenou na výchovu k soběstačnosti (zvládání běžných činností každodenního života)
 • cílený nácvik jemné motoriky a grafomotorikyNejbližší termín konání kurzu:


Místo konání kurzu:  Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek

Délka kurzu: 8 hodin

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  jakobova4@seznam.cz

Další informace na tel.:  732 349 654

Vyučující:  kvalifikovaní odborníci s praxí 

Cena:  970,- Kč

 


SPECIFIKA PRÁCE S JEDINCI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA, PERVAZIVNÍMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI

Akreditovaný kurz MPSV č. 2011/ 0853- PC/ SP

Cíle vzdělávacího programu:

 • proškolení v oblasti péče o klienty s poruchou autistického spektra
 • znalost změn u těchto klientů v oblasti motoriky, kognitivních, řečových, volních a citových funkcí
 • změny a projevy sociálních vztahů u těchto jedinců
 • efektivní komunikace pracovníků v soc. službách při zvládání krizových situací
 • znalost nástrojů pro rozvoj, vzdělávání a sociálních dovedností klientůNejbližší termín konání kurzu:


Místo konání kurzu:  Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek–Místek

Délka kurzu: 16 hodin

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  jakobova4@seznam.cz

Další informace na tel.:  732 349 654

Vyučující: vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci s praxí v oboru

 

Cena:   1470,- kčMUZIKOTERAPIE

 • Muzikoterapie je jedna ze složek "umělecké terapie", která využívá různých vlivů hudby na psychosomatickou strukturu člověka
 • hudba působí především na emocionální složku lidské osobnosti a její schopnost regulovat aktivitu člověka
 • terapie může způsobovat změny svalového napětí (velmi vhodné je působení u dětí s dětskou mozkovou obrnou) , krevního oběhu, látkové přeměny, zlepšuje funkci žláz s vnitřní sekrecí, ovlivňuje způsob dýchání a posiluje imunitní systém. U dětí i u dospělých se vlivem muzikoterapie zlepšuje nálada, uvolňuje se psychické napětí a dochází k celkové harmonizaci jedinců.
 • kurz se zabývá aktivní muzikoterapií (včetně práce s řečovým, pohybovým, dramatickým aj. projevem), receptivní muzikoterapií (specializuje se na poslech reprodukované hudby,relaxačních technik a autogenního tréninku)
 • kurz seznámí posluchače s možnostmi skupinové aktivní muzikoterapie (možnosti léčby dětí i dospělých kteří trpí fyzickými, duševními nebo emocionálními poruchami s cílem dosažení jejich maximální relaxace a stimulace)Nejbližší termín konání kurzu:


Místo konání kurzu:  Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek

Délka kurzu: 8 hodin

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu:  jakobova4@seznam.cz

Další informace na tel.:  732 349 654

Vyučující:  psycholog, muzikoterapeut 

Cena:  670,- Kč

cartier repliky